informacje i opinie o Second Handach z całej Polski

Zarejestruj się

 REGULAMIN SERWISU POPPO.PL

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy internetu mogą korzystać z Serwisu POPPO.PL.

Treści zamieszczane w Serwisie POPPO.PL są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu.

Dostęp do treści w Serwisie POPPO.PL oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom.

Spółka może świadczyć inne usługi związane z Serwisem POPPO.PL, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.

2. Definicje

Konto – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie POPPO.PL strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje Użytkownika w Serwisie POPPO.PL. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w serwisie poppo, chyba, że Spółka wyrazi zgodę na kolejne.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis POPPO.PL – internetowy serwis prowadzony w domenie POPPO.PL przez Spółkę, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.

Spółka – spółka miir sp. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żydowskiej 17/55, kod pocztowy 05-825, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578525 NIP 5291807832.

Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie POPPO.PL.

3. Rejestracja w Serwisie POPPO.PL

Zarejestrować się w Serwisie POPPO.PL mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły szesnaście lat. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Spółka wyrazi na to zgodę.

W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie POPPO.PL co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie POPPO.PL (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, zaakceptować Regulamin. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu POPPO.PL po podaniu loginu i hasła (logowanie).

Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Serwisie POPPO.PL z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu POPPO.PL. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji. Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w Serwisie POPPO.PL w sposób opisany w powyższym punkcie 3.2.) połączone jest z akceptacją Regulaminu. Wykonanie tych czynności jest traktowane jako rejestracja w Serwisie POPPO.PL.

Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu POPPO.PL w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.

W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3.5 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu POPPO.PL, w szczególności: zamieścił recenzję, ocenił lub skomentował wpis.

4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu POPPO.PL

Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie POPPO.PL wybrane przez siebie sklepy z odzieżą używaną.

Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie POPPO.PL opinie o zakupach i ich wrażeniach z tym związanych na stronie przeznaczonej dla danego sklepu z odzieżą używaną.

Użytkownicy mogą zamiesczać komentarze.

Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie POPPO.PL oraz funkcja pozwalająca na wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.

5. Zasady korzystania z Serwisu POPPO.PL

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu POPPO.PL, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie POPPO.PL.

Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników POPPO.PL

wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,

treści propagujących treści o charakterze pornograficznym

treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,

Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie POPPO.PL linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.

Niedozwolone jest wystawianie opinii i komentarzy przez osoby związane z sklepami z odzieża używaną, przez możliwość zaburzenia obiektywnego charakteru serwisu.

Osobom związanym ze sklepami z odzieżą używaną przysługuje specjalny rodzaj konta, w celu zachowania w recenzjach komentarzach i dyskusjach obiektywnego charakteru serwisu.

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie POPPO.PL wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu POPPO.PL oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.

6. Rola operatora Serwisu POPPO.PL

W ramach Serwisu POPPO.PL Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu POPPO.PL w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu POPPO.PL, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie POPPO.PL.

W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie POPPO.PL narusza postanowienia Regulaminu. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie POPPO.PL.

W uzasadnionych przypadkach i zakresie Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu POPPO.PL (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.

Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu POPPO.PL, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu POPPO.PL ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki. Spółka stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.

7. Ochrona prywatności

Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Spółkę dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Spółka przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

8. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu POPPO.PL.

Reklamacje można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: kontakt@POPPO.PL

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

9. Zakończenie korzystania z Serwisu POPPO.PL

Świadczenie usług w ramach Serwisu POPPO.PL. ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, pisemnie przesyłając je na adres kontakt@POPPO.PL lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.

Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:

Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem POPPO.PL i świadczonych przez Spółkę, lub

Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób

W innych niż wskazane w powyższym punkcie 9.3 sytuacjach Spółka uprawniona jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie POPPO.PL; Spółka, z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym punkcie 6, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych komentarzy i oddanych opinii.

10. Postanowienia końcowe

Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu POPPO.PL a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.

W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Spółka poinformuje o tym na stronach Serwisu POPPO.PL, a w odniesieniu do Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie POPPO.PL oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.

W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Serwisu POPPO.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Serwisu POPPO.PL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Zarejestruj się

Logowanie

Zaloguj się

© POPPO